ممبران های لوله ای

ممبران های لوله ای

طراحی این ممبران ها بسیار ساده می باشد به گونه ای که ممبران مورد نظر یا در درون یک لوله متخلخل قرار می گیرد و یا بر روی سطح داخلی لوله پوشش داده می شود و محلول به درون لوله پمپ می گردد . لوله مصرفی باید فشارهای مورد نیاز در حین کار را تحمل نماید . مایع تغذیه از یک طرف لوله وارد شده و همزمان با جریان رو به جلوی آن در درون لوله ، بخشی از آن به صورت عرضی نفوذ خواهد نمود . قسمت نفوذ کرده که همان محصول مورد نظر می باشد در پوسته بیرونی لوله جمع آوری می گردد.از مزایای اصلی ممبرانهای لوله ای شکل ، امکان حرکت سریع مایع ورودی برروی سطح ممبران می باشد به گونه ای که این حرکت می تواند سرعتی بالغ بر (m/s 10  داشته باشد که باعث کاهش احتمال انسداد سطح ممبران خواهد شد. از کاربردهای اساسی این ممبرانها تصفیه محلولهای با درصد بالای ذرات جامد معلق می باشد زیرا این ممبران ها برای ذرات جامد معلق از تلورانس بالایی برخوردار هستند .

Pipes used should withstand pressure required during operation. Liquid nutrition through a tube and at the same time the forward flow in the pipeline, part of which will influence the cross. The influence that the product is collected in the outer shell tube. The main advantage of tubular membranes, allowing rapid movement of liquid on the surface of the membrane is input so that it can move at speeds of up to (m / s 10 that will reduce the likelihood of blockage of the membrane. The basic applications solutions with a high percentage of suspended solids filtration membranes because the membrane for solid particles are suspended from high tolerances.

 Household water treatment equipment, water purification equipment for industrial and semi-industrial, domestic and industrial water purifier filter, replace the filter membrane, membrane shopping ro, sales of membrane filters, membrane filters, membrane filters ro, Fylmtk membrane filters, membrane filters is, prices filter membrane, membrane ro, membrane uf, membrane desalination, membrane devices ro, membrane filters

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *