طرح شماتیک از سیستم DAF

سیستم DAF

همانطور که گفته شد شناورسازی به کمک هوای فشرده دارای کارائی بسیار بالایی در حذف مواد شناور و معلق موجود در فاضلاب می باشد. در بسیاری از مراجع کارائی این فرایند در تصفیه پساب های صنعت روغن نباتی را تا حدود 90% ذکر کرده اند. سیستم DAF در پساب صنایع لبنی نیز کاربرد زیادی دارد. پساب صنایع غذایی از جمله کشتارگاه ها و فراورده های گوشتی، کنسروسازی و اصولاً پساب هایی که دارای چربی هستند با این روش تا حد زیادی تصفیه می شوند. همچنین در بسیاری از صنایع شیمیایی وپتروشیمی از فرایند DAF به طور فزاینده ای برای جداسازی نفت و چربی های شناور استفاده می شود. به طور کلی از واحد DAF در تمامی تصفیه خانه های شیمیایی می توان استفاده کرد. یکی دیگر ار کاربردهای شناورسازی با هوای محلول تغلیظ لجن است. لجن هضم شده با روش شناورسازی با هوای تحت فشار از غلظت 1% به حدود 5 الی 7% می رسد.مهمترین صنایعی که بیشتر از سیستم DAF استفاده می کنند عبارتند از:

صنایع غذایی مختلف از قبیل: صنایع لبنی، صنایع شستشو و بسته بندی گوشت و ماهی و سایر صنایع غذایی

تصفیه فاضلاب های کشتارگاه های ماکیان و دام و طیور

تصفیه فاضلاب های صنایع پتروشیمی

تصفیه فاضلاب های صنایع اتومبیل سازی و هواپیماسازی

تصفیه فاضلاب پالایشگاه های نفت و گاز

تصفیه فاضلاب صنایع ذوب و آلیاژ فلزات

تصفیه فاضلاب صنایع نساجی

تصفیه فاضلاب پایانه ها و بنادر نفتی

تصفیه پساب صنایع تولید مواد شوینده و شیمیایی

تصفیه پساب های صنایع کاغذ سازی

حذف جوهر و رنگ از پساب های صنعتی

As mentioned flotation using compressed air has very high efficiency in the removal of sewage is floating. In many organizations the process of wastewater treatment efficiency up to 90% vegetable oil industry have mentioned. DAF system is used in the dairy industry waste. Food industry such as slaughterhouses and meat waste, conserve and essentially waste that has fat in this way are greatly refined. In many industries, petrochemical, chemical process to separate DAF increasingly floating oil and fat used. In general, the DAF unit can be used in all chemical plants. Another application of air flotation concentrate sludge
. Digested sludge using flotation with air pressure of about 5 to 7% is a concentration of 1%.
DAF systems are the most important industries are:

Different food industries such as dairy, meat and fish industries, cleaning and packaging and other food industry

Wastewater treatment of poultry slaughterhouses and poultry

Water treatment and petrochemical industries

Wastewater treatment of the auto industry and aircraft

Wastewater treatment, oil and gas refineries

Wastewater treatment industry, smelting and alloy steels

Wastewater treatment industries

Wastewater treatment oil terminals and ports

Detergents and chemical wastewater treatment industry

Wastewater treatment and paper-making industries

Ink and paint removal from industrial wastewater

The fat , Filtered water, industrial effluents, sewage system consuming fat, fat-consuming design, sell oil-consuming industrial, oil prices stuck in the kitchen, stuck glass oil prices, the calculation of fat and fat-soluble Gyr, tank View Gyr, fatty substances Gyr, fat cooking oil stuck stuck stuck Fsfath, fat consuming alkaline wastewater industria , fat stuck-wastewater