عمده ترین روشهای تصفیه شیمیایی مواد نامحلول در فاضلاب

عمده ترین روشهای تصفیه شیمیایی مواد نامحلول در فاضلاب انعقاد و لخته سازی (کاربرد کلرور فریک) شناور سازی (کاربرد دامولسیفایرها در جداسازی ترکیبات نفتی) جذب سطحی(استفاده از کربن فعال) 1- جذب سطحی می تواند برای حذف مواد و ترکیبات محلول همچون ترکیبات تولید کننده رنگ و بو نیز به کار گرفته شود. ادامه خواندن “عمده ترین روشهای تصفیه شیمیایی مواد نامحلول در فاضلاب”