مواد بازدارنده آنتی اسکالانت

درحال حاضر بحران کم آبی ازمشکلات و مسائل عمده درسطح جهان می­باشد. بحران فوق درسالیان اخیربه طورجدی در کشور ایران نیز قابل مشاهده است. به منظورمقابله با این موضوع روشهای شیرین سازی انواع آبهای شورمورد توجه کلیه دست  اندرکاران این صنعت قرارگرفته است. ازمیان روشهای مختلف ، یکی از اقتصادی ترین روشها، روش اسمزمعکوس (RO) می باشد که این روش شیرین سازی درکشور ما نیز به سرعت درحال گسترش است. ادامه خواندن “مواد بازدارنده آنتی اسکالانت”

  • از تصفیه خانه خانگی از چه نوع صافی بلوری یا رزین برای تبادل یونی استفاده میکنند