فیلترهای الیافی ( 1 میکرون و 5 میکرون )

فیلتر الیافی تصفیه آب خانگی

این فیلترها از الیاف مصنوعی پلی پروپیلن (Poly Propylene : PP ) ساخته شده اند. رشته های الیاف مانند یک کلاف به هم پیچیده و فشرده شده اند به طوری که منافذ لابلای آنها حداکثر 1 میکرون ( در فیلترهای 1 میکرونی ) و یا 5 میکرون ( درفیلترهای 5 میکرونی ) می باشد. عملکرد این فیلترهای تصفیه آب دقیقا مانند یک صافی است. به طوری که ذرات معلق در آب شهری ، نظیر : گل و لای ، شن و ماسه ، زنگ لوله ها و ذرات ناشی از پوسیدگی شبکه لوله کشی و سایر آلاینده های معلقی که ممکن است در آب شهری وجود داشته باشند را از آب حذف می کنند و باعث زلال شدن و شفاف شدن آب می شوند. زمان تعویض فیلترهای الیافی : چنانکه در نحوه عملکرد این فیلترها بیان شد، ذرات معلق موجود در آب شهری توسط این فیلترها از آب گرفته می شوند ، این ذرات در اطراف فیلترهای الیافی تجمع می کنند و علاوه بر اینکه باعث کاهش فشار و حجم آب ورودی می شوند ، تبدیل به محل مناسبی  برای رشد میکروارگانیزمهای بیماری زا می گردند و در واقع خود منشاء ایجاد آلودگی های ثانویه خواهند شد. لذا فیلترهای الیافی می بایست حداکثر هر شش ماه یکبار به طور مرتب تعویض شوند. این زمان در واقع حداکثر عمر مفید این فیلترهاست . ممکن است در مناطقی که آلاینده های معلق موجود در آب بیشتر هستند و کیفیت آب آشامیدنی پایین تر است ، این فیلترها زودتر از 6 ماه نیاز به تعویض داشته باشند .

These filters of synthetic fibers PP (Poly Propylene: PP) have been made. Like a bundle of fiber strands are twisted and compressed so that the pores, among them a maximum of 1 micron (1 micron filter) or 5 microns (Drfyltrhay 5 micron) is.
The performance of these filters is exactly like a filter.and the water is clear and transparent.

become fertile ground for the growth of pathogenic microorganisms may be actually be a source of secondary contamination.

The fibrous filters should be replaced approximately every six months on a regular basis. This time is the maximum useful life of the filter. May be suspended in areas where pollutants in water and lower the quality of drinking water, the filters need to be replaced sooner than 6 months as well.

Shny, filter carbon filter, industrial wastewater filter sand, build sand filter tank, the sand filter, sand filter manufacturer, silica sand filter, sand filter cleaning, filtering milk Shny, the sand filter performance,The filter sand Filter the aquarium gravel, sand filter sand filter Iran smooth clear water, the sand filter flaws