انواع هوزینگ

انواع هوزینگ

هوزینگ های ممبران

هوزینگ های ممبران  مخصوص فیلترهای ممبران با ورودی و خروجی های 1/8 اینچ جهت انواع فیلترهای ممبران 10 اینچی با قطرهای 1/5تا 3 اینچ (GPD300)

فیلترهای inline خطی

این فیلترها حاوی مواد کربن فعال یا مواد معدنی جهت استفاده در مراحل پنجم یا ششم تصفیه آب در سیستم های RO استفاده می شوند.

هوزینگ های جامبو

هوزینگ های جامبو در سایزهای 20 اینچی و ورودی های 1 تا 2 اینچ مناسب جهت فیلتر های جامبو با قطر 4 تا 45 اینچ و ارتفاع 20 اینچ می باشد ، این هوزینگها جهت استفاده در مصارف صنعتی با کارکرد و دبی آب بالا مناسب می باشند.

Membrane housing
Membrane housing for membrane filters with input and output of 1/8 inch to 10-inch membrane filters with diameters of 1/5 to 3 inches (GPD300)
Linear inline filters
These filters contain activated carbon or minerals for use in the fifth or sixth water treatment RO systems are used.
Jumbo housing
Jumbo housing 20-inch sizes and input of 1 to 2 inches for filter diameter of 4 to 45 inch Jumbo is 20 inches high, the housing for use in industrial applications with high performance and adequate water flow.

Resins, activated carbon, membrane filter, carbon filter, water filter replacement education, training replacement refrigerator water filter, replace the filter, water purifier, water filter replacement method, the replacement filters for water purification, water filter replacement method, way replacement water filter, replace the water filter, the water filter replacement treatment, how to replace the water filter, household water filter to be replaced, the replacement filter water purifier